Do darmowej dostawy brakuje
Szukaj
Nie znaleziono produktów
Wyszukiwanie zaawansowane
Ulubione Konto Koszyk
Menu
Regulamin konkursu Car Obsessed
z dnia 13 marca 2024 r.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie (zwanego dalej „Konkursem”), którego organizatorem jest firma MPZ Investments Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wynalazek 4, NIP: 9512464279, właściciel marki Car Obsessed, zwany dalej „Organizatorem”.

Treść niniejszego Regulaminu zostaje podana do wiadomości publicznej i będzie dostępna przez cały czas trwania konkursu aż do rozstrzygnięcia, na stronie https://carobsessed.pl oraz w profilu na Instagramie w zakładce BIO.

§ 2 CEL KONKURSU

Celami konkursu są:
 • aktywizacja motospołeczności, promowanie motosztuki i jej popularyzowanie,
 • promowanie artystów, produktów i usług marki Car Obsessed.

§ 3 PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie konkretnych czynności w obrębie profilu Car Obsessed na platformach Facebook i Instagram, polegających na:

FACEBOOK:
 • zaobserwowaniu profilu Car Obsessed w serwisie Facebook,
 • polubienie posta konkursowego,
 • udostępnienie posta konkursowego w profilu prywatnym z oznaczeniem profilu @carobsessedpl,
 • napisaniu komentarza z zawierającego zdjęcie posiadanego samochodu,
 • oznaczeniu w komentarzu 3 znajomych, którzy również są fanami motoryzacji.
INSTAGRAM:
 • zaobserwowaniu profilu Car Obsessed w serwisie Instagram,
 • polubienie posta konkursowego,
 • udostępnienie posta konkursowego w relacji z oznaczeniem profilu @_carobsessed_,
 • napisaniu zabawnego/ciekawego komentarza z uzasadnieniem wygrania konkursu,
 • oznaczeniu w komentarzu 3 znajomych.

2. Publikowane komentarze muszą być wynikiem indywidualnej twórczości Uczestników. Zamieszczone treści nie mogą w żaden sposób być wulgarne, obraźliwe i godzić w dobra innych Uczestników i twórców.


§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.

4. Każdy Uczestnik może opublikować tylko jeden komentarz pod postem konkursowym.

5. Warunkiem udziału jest wyrażenie zgody przez Uczestnika na publikowanie i rozpowszechnianie udzielonej odpowiedzi w Konkursie.

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na warunki uczestnictwa określone w postanowieniach Regulaminu, z którymi każdy Uczestnik ma obowiązek się zapoznać.

§ 5 ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

1. Ogłoszenie o organizacji Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez serwisy Facebook i Instagram na profilu Organizatora.

2. Konkurs trwa od 13.03.2024 do 17.03.2024 do godz. 23:59.

3. Opublikowane w terminie komentarze zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, o której mowa w § 6 Regulaminu.

4. Konkurs zwyciężają trzy osoby.

§ 6 KOMISJA KONKURSOWA

Komisja Konkursowa składa się z 2 członków, będącymi zarazem Organizatorem Konkursu lub innych osób wskazanych przez Organizatora.

§ 7 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 18.03.2024.

2. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu zostanie podane do wiadomości publicznej poprzez Facebook i Instagram, w poście konkursowym edytowanym przez Organizatora w jego profilu.

§ 8 NAGRODA

1. Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe za trzy najlepsze komentarze w serwisie INSTAGRAM i trzy najlepsze zdjęcia w serwisie FACEBOOK. Zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci:

miejsce 1.: bluza motoryzacyjna Car Obsessed o wartości 299,99 zł ze wzorem wybranym przez zwycięzcę,

miejsce 2.: voucher o wartości 200,00 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie Car Obsessed, ważny przez 12 miesięcy od daty przekazania przez Organizatora, obejmujący cały asortyment sklepu,

miejsce 3.: voucher o wartości 100,00 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie Car Obsessed, ważny przez 12 miesięcy od daty przekazania przez Organizatora, obejmujący cały asortyment sklepu.

2. Nagroda rzeczowa zostanie wysłana kurierem do zwycięzcy na podany przez niego adres, na drodze wymiany wiadomości prywatnych z Organizatorem.

3. Nagrody rzeczowej nie można zamienić na inną ani wymienić na nagrodę pieniężną.

4. Zwycięzcy nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

5. Nagrodę rzeczową przekazuje Organizator Konkursu.

6. Organizator może udzielić dodatkowej nagrody w postaci wyróżnienia.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w przekazaniu nagrody, będące następstwem zdarzeń leżących po stronie Uczestnika wyłonionego jako zwycięzcę Konkursu.

§ 9 ZASADY WYKLUCZANIA I UNIEWAŻNIENIA KONKURSU

1. W Konkursie nie zostaną uwzględnione komentarze:
 • niespełniające łącznie wymagań określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu,
 • opublikowane po upływie terminu określonego w § 5 ust. 2 Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w dowolnym czasie w przypadku, gdy:
 • nie zostaną opublikowane żadne komentarze pod postem konkursowym,
 • żaden z opublikowanych komentarzy nie spełni warunków Regulaminu,
 • wystąpi sytuacja niezależna od Organizatora uniemożliwiająca realizację rozstrzygnięcia Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia i usunięcia z Konkursu tych komentarzy, które sprzeczne będą z zasadami etyki i naruszą § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu (dalej: „Administrator”). Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne i wymagane do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród i w celach promocyjnych Konkursu.

3. Administrator przetwarza dane Uczestników Konkursu w następującym zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mailowy, adres zamieszkania oraz nr telefonu). W stosunku do zwycięzców Konkursu, Administrator może przetwarzać również dane osobowe w zakresie numeru PESEL oraz rachunku bankowego, a w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą: numeru NIP oraz nazwy firmy.

4. Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z realizacją Konkursu, w tym w szczególności:
 • w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, tj. przyjęcia zgłoszenia Uczestnika i w celach kontaktowych (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik dokonuje wyraźnego działania potwierdzającego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych;
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora jako organizatora Konkursu w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, a także ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako Organizatorze Konkursu, w tym w szczególności rozliczenia finansowego i podatkowego przyznanych nagród (podstawa prawna: realizacja obowiązku prawnego, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5. Poprzez podanie danych osobowych Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie nazwy jego profilu na Instagramie oraz cytowania opublikowanego komentarza w kanałach komunikacji wykorzystywanych przez Organizatora, w szczególności na stronach internetowych zarządzanych przez Organizatora oraz na profilach społecznościowych zarządzanych przez Organizatora m.in. takich jak Facebook, Instagram, TikTok.

6. Administrator może udostępniać dane Uczestników podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności obsługę IT, hostingową, prawną czy księgową.

7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W przypadku zwycięzcy Konkursu, dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów podatkowych, tj. 5 lat.

8. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, tj. do uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym do ich sprostowania czy niezwłocznego usunięcia jeśli jest to prawnie uzasadnione); ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Dodatkowo, w sytuacji, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (o ile przepisy szczególne nie nakładają na Administratora dalszego obowiązku przetwarzania ww. danych). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

9. Administrator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem, że dane osobowe nie są już wymagane do celów, dla których zostały zebrane i/lub cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i/lub nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych w szczególności w przypadku, gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Administrator oświadcza, że dane Uczestników nie będą przesyłane poza EOG oraz nie będą objęte mechanizmem profilowania.

11. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Uczestnicy mogą kontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora lub e-mailowo: info@carobsessed.pl.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią pomocową, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.).

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

3. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy urządzeń Uczestnika.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.

6. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Uczestnikami Konkursu w zakresie wszelkich pytań dotyczących Regulaminu Konkursu oraz Konkursu, są: Stanisław Bąk oraz Paweł Makuła, e-mail: info@carobsessed.pl.

7. Organizator przechowywać będzie dokumentację Konkursu przez okres 5 lat od dnia rozstrzygnięcia Konkursu w sposób gwarantujący jej bezpieczeństwo.
Zapis do newslettera
Opinie o carobsessed.pl na Opineo.pl Sklep Car Obsessed na Allegro